* Tổng quan:

Tại sao một nhà quản lý cần có kiến thức về báo cáo tài chính? Lý do đơn giản và dễ thấy nhất là để biết trạng thái tài chính của một tổ chức  nhằm đưa ra các quyết định sản xuất, kinh doanh phù hợp. Khóa học  này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về các loại báo cáo tài chính để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định kinh doanh.

* Mục tiêu kiến thức:

  • Tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính.
  • Tìm hiểu các loại báo cáo tài  chính và cách thức đánh giá hiệu quả hoạt động qua các  tỷ số tài chính.

* Mục tiêu kỹ năng:

  • Phát triển kỹ    năng quản lý tài chính.
  • Nâng cao kỹ năng đầu tư hiệu quả.

* Giới thiệu khóa học:

Áp dụng kiến thức Tổng quan về báo cáo tài chính sẽ giúp bạn:

-     Cân đối chi tiêu hợp lý

-     Quyết định đầu tư hiệu quả

-     Đánh giá đúng đối thủ nhằm đưa ra những giải pháp cạnh tranh hợp lý

-     Đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty bạn thông qua các tỷ số về tài chính

-     Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lãnh đạo với các vai trò khác nhau.

* Nội dung chính:

Bài 1. Tổng quan về Báo cáo tài chính

1. Giới thiệu bài học

2. Báo cáo tài chính là gì?

3. Tại sao cần Báo cáo tài chính

4. Người lập – Người sử dụng báo cáo tài chính

5. Các nguyên tắc cơ bản để lập Báo cáo tài chính

6. Bài tập thực hành

7. Tóm tắt bài học

Bài 2. Hệ thống Báo cáo tài chính

1. Giới thiệu bài học

2. Bảng cân đối kế toán

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

6. Bài tập thực hành

7. Tóm tắt bài học

Bài 3. Các nhóm chỉ số tài chính cơ bản

1. Giới thiệu bài học

2. Chỉ số hiệu quả hoạt động

3. Chỉ số thanh khoản

4. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

5. Chỉ số dành cho nhà đầu tư

6. Bài tập thực hành

7. Tóm tắt bài học

Bài 4. Tổng kết khóa học

1. Bài tập tình huống

2. Tổng kết khóa học

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

* Thời lượng: 60 phút


  • 1

    Tổng quan về báo cáo tài chính