* Tổng quan:

Quyết định đầu tư có thể ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh doanh của bạn. Là một nhà quản lý, bạn cần nắm rõ phương pháp ra các quyết định này. Khóa học này sẽ giúp bạn tìm hiểu các quy trình để lập một dự án đầu tư, thẩm định dự án và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

* Mục tiêu kiến thức:

 • Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và dự án đầu tư của doanh nghiệp.
 • Nhận thức được động lực đầu tư trong kinh doanh.
 • Tìm hiểu quy trình xây dựng dự án và thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư.

* Mục tiêu kỹ năng:

 • Phát triển các kỹ năng đánh giá các quyết định đầu tư.
 • Nâng cao kỹ năng phân tích dự án đầu tư và ra quyết định đầu tư hiệu quả.

* Giới thiệu khóa học:

Khóa học “Kỹ năng quyết định đầu tư hiệu quả” sẽ giúp các nhà quản trị có được một tầm nhìn chiến lược để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt cho doanh nghiệp mình.Khóa học sẽ giúp bạn:

 • Hiểu được bản chất của hoạt động đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng
 • Xác định được động lực đầu tư và lựa chọn dự án khả thi để đầu tư
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc thẩm định dự án đầu tư
 • Tăng cường khả năng thẩm định tính khả thi của dự án
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quản lý dự án đầu tư

* Nội dung chính:

Bài 1. Quyết định đầu tư là gì?

 1. Giới thiệu bài học
 2. Quyết định đầu tư là gì?
 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
 4. Bài tập thực hành
 5. Tóm tắt bài học

Bài 2. Quy trình ra quyết định đầu tư

 1. Giới thiệu bài học
 2. Dự án đầu tư
 3. Quy trình ra quyết định đầu tư
 4. Bài tập thực hành
 5. Tóm tắt bài học

Bài 3. Thẩm định dự án đầu tư

 1. Giới thiệu bài học
 2. Thẩm định dự án đầu tư là gì?
 3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư
 4. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư
 5. Bài tập thực hành
 6. Tóm tắt bài học

Bài 4. Tổng kết khóa học

 1. Bài tập tình huống
 2. Tổng kết khóa học

* Phương pháp đào tạo: Elearning

* Thời lượng: 60 phút


 • 1

  Kỹ năng quyết định đầu tư hiệu quả