Mục tiêu:

 • Học cách tạo, chỉnh sửa bảng tính trong Excel
 • Tìm hiểu các phép toán trong Excel
 • Học cách tạo một Workbook
 • Thực  hành  khởi  tạo, chỉnh sửa bảng tính cơ bản
 • Thực hiện các phép toán
 • Thực hành tạo một Workbook

Nội dung chính:

 • Làm quen với bảng tính:
 • Giới thiệu Excel
 • Thao tác với trang tính, bảng tính
 • Biểu thức và hàm
 • Định dạng ô và dãy ô
 • Biểu đồ
 • Định dạng trang in và in bảng tính

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

 


 • 1

  Bài 1. Giới thiệu bảng tính, các khái niệm và thao tác cơ bản trên Excel 2010

 • 1

  Bài 2. Thao tác với trang tính và ô tính

 • 1

  Bài 3. Biểu thức và hàm

 • 1

  Bài 4. Định dạng ô và dãy ô

 • 1

  Bài 5. Biểu đồ

 • 1

  Bài 6. Định dạng trang in và in bảng tính