Mục tiêu:

 • Nắm được những kiến thức tổng quan, cơ bản về chương trình Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Tạo một bài thuyết trình
 • Định  dạng  văn  bản trên các slide
 • Thêm các đối tượng đồ họa để trình bày một bài thuyết trình
 • Điều chỉnh đối tượng
 • Thêm bảng
 • Chèn biểu đồ
 • Chuẩn bị để cung cấp một trình bày

Nội dung chính:

 • Sử dụng phần mềm trình chiếu
 • Xây dựng nội dung bài thuyết trình
 • Đưa biểu đồ sơ đồ tổ chức vào trong trang thuyết trình
 • Đưa các đối tượng đồ họa vào trong trang thuyết trình
 • Chuẩn bị trình chiếu

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

 


 • 1

  Bài 1. Kiến thức cơ bản

 • 1

  Bài 2. Sử dụng phần mềm trình chiếu

 • 1

  Bài 3. Xây dựng nội dung bài thuyết trình

 • 1

  Bài 4. Đưa biểu đồ sơ đồ tổ chức vào bài trình chiếu

 • 1

  Bài 5. Đưa các đối tượng đồ họa vào bài thuyết trình

 • 1

  Bài 6. Chuẩn bị trình chiếu