Mục tiêu:

 • Nắm được cơ cấu giao diện của Word 2007
 • Nắm được những kiến thức cơ bản để làm   việc  với  Word 2007
 • Biết cách tạo và chỉnh sửa một tài liệu
 • Thực  hành  sửa  đổi một tài liệu
 • Biết  cách  định  dạng một văn bản và các đoạn văn bản
 • Biết  cách  chèn  hình ảnh minh họa và xử lý bảng biểu

Nội dung chính:

 • Sử lý văn bản cơ bản
 • Sử dụng MS Word 2010
 • Định dạng văn bản
 • Nhúng các đối tượng khác nhau vào văn bản
 • Kiết xuất và phân phối văn bản
 • Quy định về thể thức văn bản trộn thư trong word

* Phương pháp đào tạo: e-Learning

 


 • 1

  Bài 1. Xử lý văn bản cơ bản

 • 1

  Bài 2. Sử dụng MS Word 2010

 • 1

  Bài 3. Định dạng văn bản

 • 1

  Bài 4. Nhúng các đối tượng khác nhau vào văn bản

 • 1

  Bài 5. Kết xuất và phân phối văn bản

 • 1

  Bài 6. Quy định và thể thức văn bản, trộn thư trong Word