• Đối tượng: các quản lý, nhân viên
 • Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

 • Hiểu được tầm quan trọng về việc huấn luyện;
 • Nắm được các phương pháp phát triển kỹ năng huấn luyện
 • Biết cách vận dụng kỹ năng huấn luyến vào công việc quản lý.
 • Nội dung khóa học:

Module 1: Build your strengths in coaching and basic understanding of what coaching is

Module 2: Coaching Strategies and Tactics

Module 3: The Art of Asking Questions

Module 4: Coaching Models


 • 1

  Module 1: Build your strengths in coaching and basic understanding of what coaching is (engsub)

 • 1

  Module 1: Build your strengths in coaching and basic understanding of what coaching is (vietsub)

 • 1

  Module2 Coaching Strategies and Tactics (engsub)

 • 1

  Module2 Coaching Strategies and Tactics vietsub

 • 1

  Module 3: The Art of Asking Questions (engsub)

 • 1

  Module 3: The Art of Asking Questions (vietsub)

 • 1

  Module 4: Coaching Models engsub

 • 1

  Module 4: Coaching Models vietsub