• Đối tượng: các quản lý, nhân viên
 • Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

 • Hiểu được tầm quan trọng quản lý dịch vụ khách hàng;
 • Nắm được các phương pháp phát triển dịch vụ khách hàng
 • Biết cách vận dụng quản lý dịch vụ vào công việc chăm sóc khách hàng cho tốt.
 • Nội dung khóa học:

Module 1: The Customer Service Code of Practice

Module 2: Complaints handling, emotional customer situations and how to handle and manage them.

Module 3: Methods to use to motivate your customer service staff.

Module 4: Ten Golden Rules for Providing Successful Customer Service and the 10 New Rules for Customer Service…


 • 1

  Module 1: The Customer Service Code of Practice engsub

 • 1

  Module 1: The Customer Service Code of Practicevietsub

 • 1

  Module 2: Complaints handling, emotional customer situations and how to handle and manage them.engsub

 • 1

  Module 2: Complaints handling, emotional customer situations and how to handle and manage them.vietsub

 • 1

  Module 3: Methods to use to motivate your customer service staff ENGSUB

 • 1

  Module 3: Methods to use to motivate your customer service staff vietsub

 • 1

  Module 4: Ten Golden Rules for Providing Successful Customer Service and the 10 New Rules for Customer Service engsub

 • 1

  Module 4: Ten Golden Rules for Providing Successful Customer Service and the 10 New Rules for Customer Service vietsub