• Đối tượng: các quản lý, nhân viên
 • Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

 • Hiểu được tầm quan trọng đua ra vấn đề và nhận phản hồi
 • Nắm được các phương pháp đưa ra vấn đề và nhận phản hồi
 • Biết cách vận dụng đưa ra vấn đề và nhận phản hồi để phát triển ý tưởng mới, cải tiến hiệu quả công việc.
 • Nội dung khóa học:

Module 1: What feedback is and Verbal Feedback

Module 2: Fact and feeling feedback, and non-verbal feedback

Module 3: Verbal Signs of Attentive or Active Listening


 • 1

  Module 1: What feedback is and Verbal Feedback vietsub

 • 1

  Module 1: What feedback is and Verbal Feedback engsub

 • 1

  Module 2: Fact and feeling feedback, and non-verbal feedback engsub

 • 1

  Module 2: Fact and feeling feedback, and non-verbal feedback vietsub

 • 1

  Module 3: Verbal Signs of Attentive or Active Listening engsub

 • 1

  Module 3: Verbal Signs of Attentive or Active Listening vietsub