• Đối tượng: các quản lý, nhân viên
 • Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên sẽ:

 • Hiểu được tầm quan trọng của xây dựng và phát triển thương hiệu;
 • Nắm được các phương pháp xây dựng và phát triển thương hiệu
 • Biết cách vận Xây dựng và phát triển thương hiệu.
 • Nội dung khóa học:

Module 1: What is “branding”, Brand Name

Module 2: Brand Attributes, Positioning, Identity and Image

Module 3: Brand Personality, Awareness, Loyalty and Association

Module 4: Brand Promise, Equity and the various Types of Brands

Module 5: How to Define your Brand, Brand Objectives and

Your Target Market

Module 6: Brand Building Challenges and Brand Management Challenges in

Changing Times


 • 1

  Module 1: What is “branding”, Brand Name_engsub

 • 1

  Module 1: What is “branding”, Brand Name_vietsub

 • 1

  Module 2: Brand Attributes, Positioning, Identity and Image_engsub

 • 1

  Module 2: Brand Attributes, Positioning, Identity and Image_vietsub

 • 1

  Module 3: Brand Personality, Awareness, Loyalty and Association_engsub

 • 1

  Module 3: Brand Personality, Awareness, Loyalty and Association_vietsub

 • 1

  Module 4: Brand Promise, Equity and the various Types of Brands_engsub

 • 1

  Module 4: Brand Promise, Equity and the various Types of Brands_vietsub

 • 1

  Module 5: How to Define your Brand, Brand Objectives and Your Target Market_engsub

 • 1

  Module 5: How to Define your Brand, Brand Objectives and Your Target Market_vietsub

 • 1

  Module 6 Brand Building Challenges and Brand Management Challenges in Changing Times_engsub

 • 1

  Module 6 Brand Building Challenges and Brand Management Challenges in Changing Times_vietsub